top of page
Untitled design (10).png

tại Đài Loan

Mandala Quán Âm

Pháp Hội Tình Thương đem đến An Bình

12 & 13 tháng 10 năm 2024

Chương Trình

  Xuất Gia Vị Tha    4-14 tháng 10, 2024

Thuyết pháp, thiền, thể dục    12 tháng 10, 2024

8:00 sáng - 5:30 chiều

Lễ Mạn Đà La     13 tháng 10, 2024

8:00 sáng - 9:00 tối

Địa Điểm
Kaohsiung Lingya Sports Center
 

Screenshot 2024-04-30 at 5.08.15 PM.png

No. 96號, Zhongzheng 1st Rd, Lingya District, Kaohsiung City, Taiwan 802

bottom of page