top of page

Bồ Tát Đạo

Tại sao nên tu pháp Tứ Liên Hoa và Thiên Diệp Bảo Liên?
Để chuyển hóa tâm tham lam, sân hận, si mê, thói nghiện ngập và hóa giải nợ tiền, nợ tình, nợ máu cùng triển khai lòng biết ơn, phát huy và thành tựu Bồ Đề Tâm, đồng thời không ngừng khai mở và trưởng dưỡng tâm Bồ Đề của tha nhân.

 

​Những mẹo vặt giúp thiền định

không cần phải đến lớp

· Nurturing the inner peace & inner joy
· The Compatibility Of Stillness In Real Life

· The power of seed of light YA

BTD classes
Lớp học hàng tuần
tại iB Center (Orange County) và trực tuyến
Sáng Chủ Nhật từ 8:00 am đến 9:30 am (giờ California)
Kể từ 7
 tháng 4 ​đến 15 tháng 12
Mỗi 4 tuần học và tu một pháp bảo 

· Every Sunday from 8 AM - 9:30 AM (Pacific Coast Time USA)

· Ongoing throughout the year

· Learn a new Dharma Jewel every four weeks as listed below

7- 28 tháng 4
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động  (4-Lotus dharma/first depth: physical stillness) 
- Như Ý Châu (Mani Jewel)


5 - 26 tháng 5
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động  (4-Lotus dharma/first depth: physical stillness)
- Bảo Kiếm (Jewel Sword)


2 - 23 tháng 6
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động  (4-Lotus dharma/first depth: physical stillness)
- Bảo Bát (Jewel Bowl)


30 tháng 6 - 28 tháng 7
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế  (4-Lotus dharma/second depth: subtle breathing)
- Bạt Chiết La (Vajra)


4 - 25 tháng 8
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế  (4-Lotus dharma/second depth: subtle breathing)
- Quyến Tác + Bạt Chiết La (Lariat + Vajra)


1 - 22 tháng 9
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế  (4-Lotus dharma/second depth: subtle breathing)
- Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La (Jewel Bowl + Lariat + Vajra)

 

 29 tháng 9 - 20 tháng 10
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng  (4-Lotus dharma/third depth: mantra flow)
- Bảo Kiếm + Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La (Jewel Sword + Jewel Bowl + Lariat + Vajra)


27 tháng 10 - 17 tháng 11
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng  (4-Lotus dharma/third depth: mantra flow)
- Như Ý Châu + Bảo Kiếm + Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La (Mani Jewel + Jewel Sword + Jewel Bowl + Lariat + Vajra)


24 tháng 11 - 15 tháng 12
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng  (4-Lotus dharma/third depth: mantra flow)
- Review session
 

Khóa Tu Thiền

31 tháng 3   Khóa thiền cuối tuần (Tạo Hiền Sơn Trang)

Date: May 4-11*
 

  • For advanced students who had studied in the 2023 online class on the dharma of the 4 lotuses.

  • Must have: Vajra Pestle, 4 Lotus, Jewel Chest dharma tools

  • Textbook: The Dharma of Thousand-Petal Lotus

 (*) Đây là khóa thiền cao cấp

bottom of page