top of page

Bồ Tát Đạo

Tại sao nên tu pháp Tứ Liên Hoa và Thiên Diệp Bảo Liên?
Để chuyển hóa tâm tham lam, sân hận, si mê, thói nghiện ngập và hóa giải nợ tiền, nợ tình, nợ máu cùng triển khai lòng biết ơn, phát huy và thành tựu Bồ Đề Tâm, đồng thời không ngừng khai mở và trưởng dưỡng tâm Bồ Đề của tha nhân.

 

​Các lớp học của chương trình Bồ Tát Đạo dạy thiền căn bản cũng như các pháp tu Hoa Nghiêm Thủ Nhãn và lớp học ôn.​ Lớp học trực tuyến hàng tuần vào mỗi sáng chủ nhật từ 8 giờ sáng giờ California. 

 

​Những mẹo vặt giúp thiền định

không cần phải đến lớp

· Nurturing the inner peace & inner joy
· The Compatibility Of Stillness In Real Life

· The power of seed of light YA

BTD classes
Lớp học hàng tuần
tại iB Center (Orange County) và trực tuyến
Sáng Chủ Nhật từ 8:00 am đến 9:30 am (giờ California)
Kể từ 7
 tháng 4 ​đến 15 tháng 12
Mỗi 4 tuần học và tu một pháp bảo 

·

7- 28 tháng 4
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động 
- Như Ý Châu 


5 - 26 tháng 5
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động  
- Bảo Kiếm


2 - 23 tháng 6
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động  
- Bảo Bát 


30 tháng 6 - 28 tháng 7
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế  
- Bạt Chiết La 


4 - 25 tháng 8
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế  
- Quyến Tác + Bạt Chiết La


1 - 22 tháng 9
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế  
- Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La

 

 29 tháng 9 - 20 tháng 10
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng
- Bảo Kiếm + Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La


27 tháng 10 - 17 tháng 11
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng 
- Như Ý Châu + Bảo Kiếm + Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La 


24 tháng 11 - 15 tháng 12
- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng  
- Review - Ôn
 

Khóa Tu Thiền

31 tháng 3   Khóa thiền cuối tuần (Tạo Hiền Sơn Trang)

Date: May 4-11*
 

  • For advanced students who had studied in the 2023 online class on the dharma of the 4 lotuses.

  • Must have: Vajra Pestle, 4 Lotus, Jewel Chest dharma tools

  • Textbook: The Dharma of Thousand-Petal Lotus

 (*) Đây là khóa thiền cao cấp

bottom of page