top of page
5093068830_52190388f6_o.jpg

Nhập Thất

Mục đích
Để khuyến khích các bác đã từng học với thầy, ở mọi trình độ, đi sâu vào các pháp tu bằng cách tạo môi trường thuận lợi cho việc tu tập liên tục không gián đoạn trong một thời gian tương đối dài.

Pink Lotus Flower

Tu Pháp Gì?

Các bạn có thể chọn tu những pháp tu do Thầy Hằng Trường hướng dẩn từ trước đến nay. Xin vui lòng liên lạc với người hướng dẫn ở địa phương của bạn để thiết lập chương trình nhập thất.

20220611_145658864_iOS.heic

Tu bao lâu?

Ít nhất là một ngày. Có thể kéo dài đến một tháng nếu cần hoặc tùy vào chỗ nhập thất.

MeditatingBuddha.JPG

Nhập thất nơi nào?

Mỗi địa phương có nơi nhập thất của địa phương đó.

Hội CSS cung cấp:  

1. Tạo Hiền Sơn Trang, ở Nam California

2. Phổ Hiền Sơn Trang, ở Hawaii

Xin vui lòng liên hệ với vị có trách nhiệm về chương trình nhập thất ở địa phương của bạn để đặt chỗ.

Hướng dẫn

1. Bàn thảo với người có trách nhiệm về chương trình nhập thất ở địa phương bạn để lập thời khóa biểu nhập thất cho bạn.

2. Đến nơi nhập thất ít nhất nữa tiếng đồng hồ để chuẩn bị.

3. Nhập thất một ngày thì bắt đầu vào 6 giờ sáng và kết thúc lúc 8 giờ tối.

4. Nhập thất 2 hoặc 3 ngày thì ngày đầu bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kết thúc nhập thất lúc 6 giờ chiều.

Liên lạc với ai?

Người chịu trách nhiệm về chương trình ở từng vùng

Bắc California:              Minh Tâm Nelson

Nam California:            Khiết Chiếu

Dallas:                           Bích Hường Nguyễn

Houston:                       Vân Anh Phí

Phía tây Mỹ Quốc:        Chính Tín Bùi

Canada:                         Lan-Hương Lâm

Thực tập dẫn đến hoàn hảo

Xin vui lòng liên lạc với người hướng dẫn nhập thất của địa phương bạn. 

bottom of page