top of page

Lớp Huấn Luyện

Hàng Tuần

Thứ Hai &
Thứ Tư 

& Thứ Sáu

Tai Chi Tổng Hợp Nhẹ

Tai Chi Tổng Hợp Căn Bản

8am - 9:30am

10am - 11:30am

Thứ Ba &

Thứ Năm

Tai Chi Tổng Hợp Căn Bản

Tai Chi Tổng Hợp Căn Bản

10am - 11:30am

5pm - 6:30pm

Thứ Bảy

Càn Khôn Thập Linh
( chú trọng về thiền )

8am - 10am

Thứ Hai &

Thứ Sáu

Càn Khôn Thập Linh

(Thầy Hằng Trường hướng dẩn)

7pm - 9pm

bottom of page