top of page

Phần Người Chứng Nhận ghi danh thành viên Liên Hoa Bồ Tát MỚI

 Xin lưu ý là Member ID của người chứng nhận được in trên Chứng Chỉ của người chứng nhận (i.e. "LB0001")
bottom of page