top of page

Retreat Reflections: Tammy Hoang Tam Hilton

Updated: Mar 20, 2023Last December, we held our annual Meditation Intensive in Joshua Tree under the guidance of Thầy Hằng Trường. Long-time practitioner Tammy Hoàng Tâm Hilton shares a beautiful poem she composed, inspired by her experience at the retreat. Scroll down for the English version.


Cho tôi làm người bạn

Vai tôi, nếu bạn thấy cần

Xin đừng do dự dựa thân tâm vào

Nếu trời mưa gió ào ào

Tôi xin làm nắng ngọt ngào chiếu tan

Nếu bạn buồn chán thở than

Tôi xin chia xẻ tỏa lan tiếng cười

Nếu niềm tin bạn rã rời

Tôi xin mang đến những lời cảm thông

Cuộc đời chìm nổi, sắc không

Giúp nhau nương tựa vào trong chính mình

Giúp nhau sửa đổi tánh tình

Tâm Nguyệt Luân sẽ muôn hình chiếu lan

Quan hoài mọi người vô vàn

Lời ăn tiếng nói dịu dàng dễ nghe

Như Ý Luân toả bốn bề

Xin làm pháp khí khi kề cận ai

Giúp Tâm Bồ Đề triển khai

Đem Phật pháp đến muôn loài hữu duyên

Giúp nhau tu học chính chuyên

Hành trì Phật đạo chèo thuyền qua sông

- Hoàng-Tâm HiltonLet Me Be a Friend

Please don’t hesitate indeed

To lean on my shoulder if you need

If the weather is windy or stormy

Let me make it warm and sunny.

If you’re sad from suffering

Let me tell jokes till you’re laughing.

If your faith is weakening,

Let me offer words of empathy and understanding.

Life is full of ups and downs and impermanence

Let’s help each other to have more self-reliance

Help each other to change and evolve

So the moon-shaped sphere will brightly revolve

Let’s always show everyone our loving care

With sweet and gentle words we share

So our cintāmani sphere will spread out boundlessly

Let’s be the dharma vessels in every opportunity

Helping people unfold their Bodhi minds

Propagating the dharma to living beings of all kinds

Let’s help each other to cultivate diligently

And practice ferrying people to the other shore constantly.

- Hoang-Tam Hilton


312 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page