Retreat Reflections: Tammy Hoang Tam HiltonLast December, we held our annual Meditation Intensive in Joshua Tree under the guidance of Thầy Hằng Trường. Long-time practitioner Tammy Hoàng Tâm Hilton shares a beautiful poem she composed, inspired by her experience at the retreat. Scroll down for the English version.


Cho tôi làm người bạn

Vai tôi, nếu bạn thấy cần

Xin đừng do dự dựa thân tâm vào

Nếu trời mưa gió ào ào

Tôi xin làm nắng ngọt ngào chiếu tan

Nếu bạn buồn chán thở than

Tôi xin chia xẻ tỏa lan tiếng cười

Nếu niềm tin bạn rã rời

Tôi xin mang đến những lời cảm thông

Cuộc đời chìm nổi, sắc không

Giúp nhau nương tựa vào trong chính mình

Giúp nhau sửa đổi tánh tình

Tâm Nguyệt Luân sẽ muôn hình chiếu lan

Quan hoài mọi người vô vàn

Lời ăn tiếng nói dịu dàng dễ nghe

Như Ý Luân toả bốn bề

Xin làm pháp khí khi kề cận ai

Giúp Tâm Bồ Đề triển khai

Đem Phật pháp đến muôn loài hữu duyên

Giúp nhau tu học chính chuyên

Hành trì Phật đạo chèo thuyền qua sông

- Hoàng-Tâm Hilton