top of page
Our COVID-19 Response

Dear Compassionate Service Society Family,

 

Though COVID-19 has affected all of us, it is still our priority to offer a safe and healthy environment to exercise, practice the Dharma, and endeavor toward holistic transformation.

With this deep commitment to your health and well-being, our Anaheim center will remain closed until we can resume our activities safely.  We're paying close attention to the latest developments, adhering to the guidelines set forth by government health agencies, and doing what we can to protect the community.

In the meantime, we are working to provide more live broadcasts and online classes.  We are also looking for more ways to support the community, like our PPE Donation effort.  Keep visiting us on our website and on Facebook for the latest announcements.

No matter where we are, no matter what the situation may be, we can always find ways to nurture our connection and manifest the web of compassion and wisdom.

With love and kindness,

The Compassionate Service Society

Ways to Stay Connected

Các bác/bạn thân thương trong gia đình Từ Bi Phụng Sự,

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên toàn cầu, nhưng chúng tôi luôn dành quyền ưu tiên trong việc cung cấp cho gia đình và bạn hữu của mình một môi trường an toàn và lành mạnh cho việc tập thể dục, học pháp và nỗ lực chuyển hóa toàn diện.

Với sự quan tâm sâu đậm về sức khỏe và sự an toàn của bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục hoãn tất cả các chương trình và hoạt động tại trung tâm của chúng tôi cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, chúng tôi đang làm việc để cung cấp thêm các chương trình phát sóng trực tuyến (live broadcasts) và các lớp học trực tuyến (online classes). Xin các bạn tiếp tục vào thăm trang web của chúng tôi cũng như Facebook để biết thêm các thông báo và cập nhật mới nhất.

Mặc dù chúng ta không thể gặp nhau nhưng xin hãy tiếp tục nuôi dưỡng liên hệ của mình và thể hiện mạng lưới quang minh.

Trong lòng từ và bi,
Hội Từ Bi Phụng Sự

 

Những cách để kết nối
Links to Additional Resources
bottom of page