top of page

Vietnamese Pronounciation

English

Chú Vãng Sanh

 

Nam Mô A Mi Tô Pơ Dê Đô Tô Chê Đô Dê
Đô Đi Dê Tô
A Mi Li Đô Pa Pi

A Mi Li Đô Shi Đan Pa Pi A Mi Li Đô Pi Cha Lan Đi A Mi Li Đô Pi Cha Lan Đô Chê Mi Li Chê Chê Nô Chơ Đa Cha Li

Sô Pô Hơ

Mantra for Rebirth in the Pureland

 

Na Mwo E Mi Dwo Pe Ye

Dwo Two Chye Dwo Ye

Dwo Di Ye Two

E Mi Li Du Pe Pe

E Mi Li Dwo Syi Dan Pe Pi 

E Mi Le Dwo Pi Jya Lan Di

E Mi Li Dwo Pi Jya Lan Dwo

Chye Mi Li Chye Chye Nwo

Jr Dwo Jya Li

Swo Pe He

Great Compassion Mantra

 

Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye 

Na Mwo E Li Ye

Pwo Lu Jye Di Shau Bwo La Ye

Put Ti Sa Two Pe Ye

Mwo He Sa Two Pe Ye

Mwo He Jya Lu Ne Jya Ye

Nan 

Sa Pan La Fa Ye

Swo Da Nwo Da Sye

Na Mwo Syi Ji Le Two Yi Meng E Li Ye

Pe Lu Ji Di Shr Fwo La Leng Two Pe

Na Mwo Nwo La Jin Chr

Syi Le Mwo He Pan Dwo Sa Mye

Sa Pe E Two Dou Shu Peng

E Shr Yun

Sa Pe Sa Dwo Na Mwo Pe Sa Dwo

Na Mwo Pe Chye

Mwo Fa Te Dou Da Jr Two

Nan

 E Pe Lu Syi

Lu Jya Di

Yi Syi Li

Mwo He Pu Ti Sa Two 

Sa Pe Sa Pe

Mwo La Mwo La

Mwo Syi Mwo Syi Li Two Yun

Jyu Lu Jyu Lu Jye Meng 

Du Lu Du Lu Fa She Ye Di

Mwo He Fa She Ye Di

Mwo He Fa She Ye Di

Two La Two La

Di Li Ni

Shr Fwo La Ye

Mu Di Li

Yi Syi Yi Syi

Shr Nwo Shr Nwo 

E La Shen Fwo La She Li

Fa Sha Fa Sha

Fwo La She Ye

Hu Lu Hu Lu Mwo La

Hu Lu Hu Lu Syi Li

Swo La Swo La

Syi Li Syi Li

Su Lu Su Lu

Pu Ti Ye Pu Ti Ye

Mi Di Li Ye

Nwo La Jin Chr

Di Li Shai Ni Nwo

Pe Ye Mwo Nwo

Swo Pe He

Syi Two Ye

Mwo He Syi Two Ye

Swo Pe He 

Syi Two Yu Yi 

Shr Pan La Ye

Swo Pe He

Nwo La Jin Chr

Swo Pe He

Mwo La Nwo La

Swo Pe He 

Syi Lu Seng E Me Chywe Ye

Swo Pe He

Swo Pe Mwo He E Syi Two Ye

Swo Pe He

Je Ji La E Syi Two Ye

Swo Pe He

Bwo Two Mwo Jye Syi Two Ye

Swo Pe He

Nwo La Jin Chr Pan Chye La Ye

Swo Pe He

Mwo Pe Li Sheng Jye La Ye

Swo Pe He

Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye

Na Mwo E Li Ye

Pwo Lu Jye Di 

Shau Pan La Ye

Swo Pe He

Nan Syi Dyan Du

Man Dwo La 

Ba Two Ye 

Swo Pe He

Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

 

Li Pơ Li Pơ Đi
Chô Hơ Chô Hơ Đi Tô La Ni Đi
Ni Hơ La Đi
Pi Li Ni Đi
Mô Hơ Chê Đi

Cheng Linh Chanh Đi

Sô Pô Hơ

True Words of Seven Buddhas for Eradicating Offenses

Li Pe Le Pe Di

Chyou He Chyou He Di Two La Ni Di

Ni He La Di

Pi Li Ni Di

Mwo He Chye Di

Jen Lin Chyan Di

Swo Pe He

Tam Quy Y 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng san, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. 

1 lạy 

​Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu ro...

 

The Three Refuge 

 

To the Buddha I return and rely,

vowing that all living beings

understand the great way profoundly, 

and bring forth the Bodhi Mind. 

1 bow.

To the Dharma I return and rely, 

vowing that all living beings deeply

enter the sutra treasury, 

and have wisdom like the sea. 

1 bow.

To the Sangha I return and rely, 

vowing that all livingi beings form together a great assembly, one and all in harmony. 

1 bow. 

bottom of page