top of page

Giảng từng phẩm kinh


Phẩm 1.    Thế Chủ Diệu Nghiêm 

Phẩm 2.    Như Lai Hiện Tướng

Phẩm 3.    Phổ Hiền Tam Muội

                     Tóm tắt phẩm 1 đến phẩm 3

Phẩm 4.    Thế Giới Thành Tựu

Phẩm 5.    Hoa Tạng Thế Giới

​Phẩm 6.    Tỳ Lô Giá Na

                    Tóm tắt phẩm 4 đến phẩm 6

Phẩm 7.    Như Lai Danh Hiệu

​Phẩm 8.    Tứ Thánh Đế

                     Triết lý tổng hợp 8 phẩm

​Phẩ
m 9.    Quang Minh Giác

​Phẩm 10.  Bồ Tát Vấn Minh (1)
                   Bồ Tát Vấn Minh (2)

Phẩm 11.   Tịnh Hạnh (1)
                   Tịnh Hạnh (2)

​Phẩm 12.  Hiền Thủ (1)
                  Hiền Thủ (2)
                  Hiền Thủ (3)  
                  Hiền Thủ (4)
                  Hiền Thủ (5)

Phẩm 13.   Thăng lên đỉnh núi Tu Di
Phẩm 14.   Kệ tán Phật trên đỉnh Tu Di

Phẩm 15.   Thập Trụ (1)
                   Thập Trụ (2)

​Phẩm 16.  Phạm Hạnh

​Phẩm 17.  Sơ Phát Tâm Công Đức
                  Ý nghĩa Sơ Phát Tâm

​Phẩm 18.  Minh Pháp
​Phẩm 19.  Thăng lên cung trời Dạ Ma
Phẩm 20.  Kệ tán trên cung trời Dạ Ma

Phẩm 21.  Thập Hạnh
                   Cái nhìn của bồ tát thập hạnh

​Phẩm 22.  Mười Kho Tàng Vô Tận (1)
                  Mười Kho Tàng Vô Tận (2)
                  Mười Kho Tàng Vô Tận (3)

​Phẩm 23. Thăng lên cung trời Đâu Suất
Phẩm 24. Kệ tán trên cung trời Đâu Suất

Phẩm 25. Thập Hồi Hướng
                  Ý nghĩa thâm sâu của hạnh hồi hướng
                  Pháp hồi hướng và ý nghĩa công đức
                  Bốn lối suy nghĩ khi hồi hướng
                  Thập Hồi Hướng - Nhập Định
                  Ý nghĩa của bốn ba la mật

Phẩm 26.                   

Chúng tôi sẽ đăng tiếp, xin quý vị trở lại trang này để xem.

Quang minh và vô minh

Quang Minh là gì và Vô Minh là gì? Khi tu thì chúng ta muốn thay đổi những gì? Xin mời quý vị xem qua một đoạn của bài giảng.

Lời khuyên của đức Văn Thù bồ tát

Kinh Hoa Nghiêm đưa ra một bản đồ diễn tả từng bước tiến hóa trên con đường tu tập. Phẩm cuối cùng của kinh kể chuyện một vị tại gia cư sĩ tên là Thiện Tài Đồng Tử đi cầu học đạo. Bài này đề cập đến những lời khuyên của đức Văn Thù Bồ Tát cho Thiện Tài Đồng Tử.

Những giai vị trên đường tu

Kinh cho chúng ta bản đồ tu từ phàm phu, qua từng giai vị. Đoạn video này cho biết các giai vị đó và ý nghĩa tổng quát. Toàn video sẽ nói đến 4 phạm trù tu hành chính trong cả quá trình tiến hóa tâm linh.

bottom of page