top of page

Kinh Hoa Nghiêm

Quang minh và vô minh

Quang Minh là gì và Vô Minh là gì? Khi tu thì chúng ta muốn thay đổi những gì? Xin mời quý vị xem qua một đoạn của bài giảng.

Để xem nguyên bài, xin mời vào:
http://youtube.com/user/masterhangtruong
hoặc là App  http://tubiphungsuapp.com

Lời khuyên của đức Văn Thù bồ tát

Kinh Hoa Nghiêm đưa ra một bản đồ diễn tả từng bước tiến hóa trên con đường tu tập. Phẩm cuối cùng của kinh kể chuyện một vị tại gia cư sĩ tên là Thiện Tài Đồng Tử đi cầu học đạo. Bài này đề cập đến những lời khuyên của đức Văn Thù Bồ Tát cho Thiện Tài Đồng Tử.


Để xem nguyên bài, xin mời vào:  http://youtube.com/user/masterhangtruong

hoặc là App http://tubiphungsuapp.com

Những giai vị trên đường tu

Kinh cho chúng ta bản đồ tu từ phàm phu, qua từng giai vị. Đoạn video này cho biết các giai vị đó và ý nghĩa tổng quát. Toàn video sẽ nói đến 4 phạm trù tu hành chính trong cả quá trình tiến hóa tâm linh.

Để xem nguyên bài xin mời vào:
http://youtube.com/user/masterhangtruong

bottom of page