top of page

Xuất Gia Vị Tha

Xuất gia đoản kỳ là một hạnh đã được nhiều nơi ở Á Châu thực hiện trong mấy trăm năm nay chứ không mới lạ gì. Việc hồi hướng công đức cũng là một hạnh chủ yếu trong đạo Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm có phẩm Thập Hồi Hướng nói về phương pháp và cách thức hồi hướng của từng tầng tâm thức Bồ Tát.

Bây giờ chúng ta kết hợp hạnh xuất gia đoản kỳ và hạnh hồi hướng để tạo thành hạnh xuất gia vị tha.

Hạnh xuất gia vị tha chỉ kéo dài trong hai tuần nên rất nhiều đặc tánh của người xuất gia trường kỳ không thể nào chúng ta có thể hoàn thiện được.

 

Thế nào là Xuất Gia Vị Tha?

 

Xuất gia vị tha có nghĩa là mình xuất gia dùm cho một người thân thương hoặc nhiều người nào đó.

Vì Sao Mình Xuất Gia Vì Người Khác?

  • Vì họ không có điều kiện để xuất gia đoản kỳ. Thí dụ như họ thân mang trọng bệnh,bán thân bất toại, hôn mê, lâm chung hay đã qua đời. Đôi khi, người ta thân thương chưa phát tâm, chưa có lòng tin nên ta muốn tu hành giùm người ấy để mong sau này người ấy có duyên với Phật pháp.

30862458198_c35e927779_k.jpg
  • Vì ta muốn hồi hướng công đức tu hành cho người. Tất cả những năng lượng do ta tịnh tâm, chuyên chú, buông bỏ vấn vương trần tục đều tạo thành 'công đức', có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thức và hoàn cảnh sống của người mà ta tu giùm.

  • Vì ta ngộ rằng mình và mọi người, mọi chúng sinh đều là một phần của mạng lưới nhân duyên. Do đó, mình tu là tu cho toàn thể mạng lưới, chứ không phải là tu cho mình. Đối với người tại gia thì dù có công khóa tu trì hàng ngày, nhưng mỗi năm cũng nên tập tu hạnh xuất gia vị tha để nhớ rằng mình là toàn thể mạng lưới và mình tu cho toàn thể mạng lưới nhân duyên.

Chương Trình

44089034594_6f1e9183f5_c.jpg

Sau khi xuống tóc, chúng ta sẽ được thọ:

  • quy y Tam Bảo

  • 10 giới sa di / sa di ni

  • 10 giới Bồ Tát (Hoa Nghiêm Bồ Tát giới)

  • nhận truyền thọ y, bát và tọa cụ.

 

Sau đó, các sa di và sa di ni đoản kỳ sẽ cùng sinh hoạt trong tăng đoàn, tập thể dục dưỡng sinh để tăng nội lực, thêm thư giãn, tu tập thiền định, học Phật pháp và tu tập các pháp để chuẩn bị cho mạn đà la.

Mô Hình Xuất Tục Nhập Thế

Tuy chúng ta chỉ tu hành trong một thời gian ngắn hạn, nhưng con đường Bồ tát thí chúng ta sẽ tiếp tục mãi mãi.

 

Vì thế, chương trình Xuất Gia Vị Tha được thiết lập theo mô hình Xuất Tục Nhập Thế để sau này khi chúng ta trở lại với trần thế thì mình vẩn có thể sử dụng được những gì học được trong thời gian xuất gia ngắn hạn.

 

Nội dung của con đường Xuất Tục Nhập Thế là triển khai hoàn toàn quang minh bất sinh bất diệt của tự tánh

XTNT Viet.gif
bottom of page