420 S. Brookhurst St.

Anaheim, CA  92804

Email: info@compassheart.com

Phone: 714-625-8966

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
Regions

CSS-East

CSS-San Jose

© 2019 Compassionate Service Society, a 501(c)(3) Non-Profit Organization

March 31, 2020 - Our Updated Response to COVID-19

Dear Compassionate Service Society Family,

 

While the COVID-19 pandemic has been affecting all of us around the globe, it is always our priority to offer our family and guests a safe and healthy environment to exercise, learn dharma, and endeavor toward holistic transformation.

With a deep commitment to your health and safety, we are continuing to postpone all events and activities at our center until April 30 or until further notice.  In the meantime, we are working to provide more live broadcasts and online classes.  Keep visiting us on our website and on Facebook for the latest announcements and updates.

Although we are away from each other, let us continue to nurture our connection and manifest the web of light.

With love and kindness,

The Compassionate Service Society

Ways to Stay Connected

Các bác/bạn thân thương trong gia đình Từ Bi Phụng Sự,

Mặc dù đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên toàn cầu, nhưng chúng tôi luôn dành quyền ưu tiên trong việc cung cấp cho gia đình và bạn hữu của mình một môi trường an toàn và lành mạnh cho việc tập thể dục, học pháp và nỗ lực chuyển hóa toàn diện.

Với sự quan tâm sâu đậm về sức khỏe và sự an toàn của bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục hoãn tất cả các chương trình và hoạt động tại trung tâm của chúng tôi cho đến ngày 30 tháng 4 hoặc cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, chúng tôi đang làm việc để cung cấp thêm các chương trình phát sóng trực tuyến (live broadcasts) và các lớp học trực tuyến (online classes). Xin các bạn tiếp tục vào thăm trang web của chúng tôi cũng như Facebook để biết thêm các thông báo và cập nhật mới nhất.

Mặc dù chúng ta không thể gặp nhau nhưng xin hãy tiếp tục nuôi dưỡng liên hệ của mình và thể hiện mạng lưới quang minh.

Trong lòng từ và bi,
Hội Từ Bi Phụng Sự

 

Những cách để kết nối
Ven. Heng Chang Addresses Coronavirus (Vietnamese)
00:00 / 14:43
Links to Additional Resources