#318  Nói chuyện với nghệ sĩ Kiều Chinh (tiếp theo) (đoạn 3)