SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Lịch Trình Sinh Hoạt năm 2019
Trang Nhà / Sinh Hoạt / Lịch Trình
 Ngày giờ   Sinh Hoạt
  7 & 14 tháng 12 năm 2018   Khóa Tu Pháp Lục Tý
  Địa điểm: Running Springs, CA
  15 & 16 tháng 12 năm 2018   Khóa Bồ Tát Đạo
  Địa điểm: CompaSS Center
                   420 S Brookhurst St.,  Anaheim, CA 92804
  22 tháng 12 năm 2018    Nghi Lễ và Mạn Đà La Hội Nhập Chân Tâm
  để cảm tạ chư thánh hiền và cầu nguyện cho thế giới an lành 
 26 & 27 tháng 1 năm 2019  7am - 3pm: Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 26 tháng 1   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 10 tháng 2  10am-1pm:  CompaSS Open House (Tổng Khai Giảng)
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 16 & 17 tháng 2  7am - 3pm: Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 16 tháng 2    7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 24 tháng 2  3pm - 5pm: Lớp nấu ăn chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 9 & 10 tháng 3  Mandala
 Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan
 30 & 31 tháng 3   7am - 3:00pm: Bồ Tát Đạo   (hủy bỏ - cancel)
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 30 tháng 3    7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 27 & 28 tháng 4   7am - 3:00pm: Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 27 tháng 4   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 5 tháng 5    3pm - 5pm: Lớp nấu ăn chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 25 & 26 tháng 5   7am - 3pm: Bồ Tát Đạo 
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 25 tháng 5   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 29 & 30 tháng 6  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 29 tháng 6   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St, Anaheim, CA 92804 
 7 tháng 7     3pm - 5pm: Lớp nấu ăn chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804  
 27 & 28 tháng 7    7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 27 tháng 7   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 4 tháng  2pm - 6pm: Thuyết Pháp đề tài 10 dấu ấn của kinh Hoa Nghiêm
 Địa điểm: Sangha Center
                  7641 talbert Ave.,  Huntington Beach, CA 92648
 25 tháng 8   5pm - 9:30pm: Mạn Đà La Tỳ Lô Giá Na
 Địa điểm: Marriott Anaheim Hotel (Platinum Ballroom)
                  700 W Convention Way, Anaheim, CA 92802
 1 tháng 9   3pm - 5pm: Lớp nấu ăn chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804  
 19 tháng 10  Mandala Đại Nhật Như Lai ở Cao Dã Sơn
 Địa điểm: Cao Dã Sơn, Nhật Bản
 3 tháng 11    3:30pm - 5:30pm: Lớp nấu ăn chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804   
 9 & 10 tháng 11  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804  
 9 tháng 11   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 7 & 8 tháng 12  7am - 3:00pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 7 tháng 12   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 9-15 tháng 12  Khóa Tu Thiền
 Địa điểm: Joshua Tree Retreat Center
                  59700 Twentynine Palms Highway, Joshua Tree, CA 92252