SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Lịch Trình Sinh Hoạt năm 2018
Trang Nhà / Sinh Hoạt / Lịch Trình
 Ngày giờ   Sinh Hoạt
 14 tháng 1  3pm - 5:30pm: Lớp Nấu Ăn Chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 20 tháng 1  7pm-9pm:  Mạn Đà La hàng tháng
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 21 tháng 1  8:30am - 12pm: Đem Mandala Lành Trị 2019 Sang Nhật Bản vì sứ mạng đem hòa bình cho thế giới
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 27 & 28 tháng 1  8am - 5pm: Khóa Bồ Tát Đạo - Pháp Lục Tý (1)
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804  
 10 tháng 2   8:00am - 12:00pm: Workshop XGVT
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 11 tháng 2   8:30am - 11:30am: lớp Nếm Pháp Vị
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 16 tháng 2   8:30am - 1pm: Chương trình Tam Bộ Nhất Bái
                      giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 17 tháng 2    7:00pm - 9:00pm: Mạn Đà La hàng tháng 
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 24 & 25 tháng 2  8am - 5pm: Khóa Bồ Tát Đạo - Pháp Lục Tý (2)
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 4 tháng 3    9am - 1pm: CompaSS Center Open House 
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 11 tháng 3   8:30am - 11:30am: lớp Nếm Pháp Vị
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 11 tháng 3  3pm - 5:30pm: Lớp Nấu Ăn Chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 16-18 tháng 3  Khóa Tu Dưỡng Tâm Linh
 Địa điểm: Tạo Hiền Sơn Trang
 24 & 25 tháng 3  8am - 5pm: Khóa Bồ Tát Đạo - Pháp Lục Tý (3)
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804  
 31 tháng 3  7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 14 tháng 4  8am - 12pm: Workshop XGVT
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 14 tháng 4  7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 15 tháng 4  8:30am - 11:30am: lớp Nếm Mùi Vị Pháp
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 28 & 29 tháng 4  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 9-16 tháng 5  9-12 tháng 5: Bồ Tát Đạo ở Dusseldorf, Đức Quốc
 13-16 tháng 5: Viếng thăm Venice, Ý Đại Lợi
 11-13 tháng 5  Khóa Tu Dưỡng Tâm Linh
 Địa điểm: Tạo Hiền Sơn Trang
 19 tháng 5 (dời qua ngày 26)  7:00pm - 9:00pm: Mạn Đà La hàng tháng (cancelled) 
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 20 tháng 5  3pm - 5:30pm: Lớp Nấu Ăn Chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 26 tháng 5  7:00pm - 9:00pm: Mạn Đà La hàng tháng 
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 26 & 27 tháng 5  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 16 tháng 6   8am - 12pm: XGVT workshop
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 23 tháng 6   7pm - 9pm: Mạn Đà La Hàng Tháng
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 23 & 24 tháng 6  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 24 tháng 6   5pm - 7pm: thuyết pháp
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 6-8 tháng 7  Khóa Tu Dưỡng Tâm Linh
 Địa điểm: Tạo Hiền Sơn Trang 
 15 tháng 7  3pm - 5:30pm: Lớp Nấu Ăn Chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 28 & 29 tháng 7   7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 28 tháng 7  7pm - 9pm: Mạn Đà La Hàng Tháng
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 3 - 5 tháng 8  Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: Dallas, Texas
 11 tháng 8   Lớp Phật Học Căn Bản
 4pm - 6pm
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 12 tháng 8   3pm - 5:30pm: Thuyết Pháp
 Đề Tài: Vén bức màn thần bí về mạn đà la
 Địa điểm: Ken Nakaoka Community Center
                  1670 W. 162nd St., Gardena, CA 90247
 18 tháng 8   Lớp Phật Học Căn Bản
 4pm - 6pm
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 19 tháng 8   3pm - 5:30pm: Thuyết Pháp
 Đề Tài: Cầu An và Cầu Siêu là gì?
 Địa điểm: CompaSS Center
                  420 S. Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 30 tháng 8 
  - 10 tháng 9
 Chương trình Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát Hộ Pháp
 
 7, 8, 9 tháng 9  Pháp Hội và Mạn Đà La 2018
 Địa điểm: Anaheim Convention Center
                800 W Katella Ave., Anaheim, CA 92802
 29 & 30 tháng 9  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 14 tháng 10  3pm - 5pm: Lớp nấu ăn chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 27 tháng 10    7pm - 9pm: Mạn Đà La hàng tháng
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 27 & 28 tháng 10  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 17 tháng 11   7pm - 9pm: Mạn Đà La Hàng Tháng
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 17 & 18 tháng 11  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 7 - 14 tháng 12   Khóa Tu Pháp Lục Tý
 Địa Điểm: Pali Retreat Center
                   30778 CA-18, Running Springs, CA 92382
 8 tháng 11   7pm - 9pm: Mạn Đà La Hàng Tháng
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 9 tháng 11   3pm - 5:30pm: Lớp Nấu Ăn Chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 15 & 16 tháng 12  7am - 3pm: Khóa Bồ Tát Đạo 
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804