SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Lịch Trình Sinh Hoạt năm 2017 (tentative - có thể thay đổi)
Trang Nhà / Sinh Hoạt / Lịch Trình
 Ngày giờ   Sinh Hoạt
 27 tháng 1  9pm - 1am: Tết
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 28 tháng 1  9am: Tết
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 4 & 5 tháng 2  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804  
 18 tháng 2   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 26 tháng 2  1pm - 6pm: Lớp nấu ăn chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 11& 12 tháng 3  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804  
 11 tháng 3  7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 8 tháng 4  7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 23 tháng 4  1pm - 6pm: Lớp nấu ăn chay
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 29 & 30 tháng 4  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 6 tháng 5  7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 20-22 tháng 5  Montreal, Canada
 27 & 28 tháng 5  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 2-4 tháng 6   Pháp Hội và Mandala
 Địa điểm: Yerba Buena High School
                 1855 Lucretia Ave
                 San Jose, CA 95122 
 10 & 11 tháng 6  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 17 tháng 6    9am - 12pm:  Lớp huấn luyện thiền trà
 7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 23-25 tháng 6  Houston, Texas 
 8 tháng 7  Religious Unity Meditation Day
 Địa điểm: Long Beach Convention Center
                100 S. Pine Ave, Long Beach, CA 92802
 15 & 16 tháng 7  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 22 - 25 tháng 7   Khóa thiền và bồ tát đạo
 Địa điểm: Hamburg, Germany 
 29 tháng 7   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 6 tháng 8  9am - 12pm: Huấn luyện Thiền Trà
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 12-13 tháng 8  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 0
 19 tháng 8   7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 2 & 3 tháng 9  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 4 - 10 tháng 9   Khóa Tu Thiền
 Địa điểm: La Casa De Maria
                800 El Bosque Road
                Santa Barbara, CA 93108 
 23 tháng 9  7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 14 - 15 tháng 10  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 28 tháng 10  7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804 
 11 - 12 tháng 11  7am - 6pm: Lớp Bồ Tát Đạo
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
 25 tháng 11  7pm - 9pm: Mandala
 Địa điểm: CompaSS Center
                420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804
  30 tháng 11 -
  11 tháng 12
 Chương trình Xuất Gia Vị Tha
  8, 9, 10 tháng 12   Pháp Hội
  Địa điểm: Anaheim Convention Center