SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Tin tức
Trang nhà / SInh Hoạt / Tin tức / News

Thuyết pháp: 10 dấu ấn của kinh Hoa Nghiêm


Thầy Hằng Trường sẽ thuyết giảng về đề tài "10 dấu ấn của kinh Hoa Nghiêm".
Hội Từ Bi Phụng Sự xin kính mời quý vị tham dự.

Ngày giờ: Thứ bảy 4 tháng 8 năm 2019 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều.
Địa Điểm: Trung Tâm Sangha
7641 Talbert Ave.
Huntington Beach, CA
Contact:  General Inquiries   Hạnh Tạ   714-625-8966
Updated:07-17-2019 3:10

Flyer: