SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Tin tức
Trang nhà / SInh Hoạt / Tin tức / News

Thuyết pháp Mạn Đà La Tỳ Lô Giá Na


Thầy Hằng Trường sẽ thuyết giảng về Mạn Đà La Tỳ Lô Gia Na.
Hội Từ Bi Phụng Sự kính mời quý vị tham dự buổi thuyết giảng này vào ngày:

Chủ Nhật 4 tháng 8 năm 2019 từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều tại trung tâm CompaSS, 420 S. Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Mọi chi tiết, xin liên lạc: 714-625-8966
Contact:  General Inquiries   Hanh Ta   714-625-8966
Updated:06-20-2019 19:10