SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Tin tức
Trang nhà / SInh Hoạt / Tin tức / News

Mandala Tỳ Lô Giá Na


Hội Từ Bi Phụng Sự xin kính mời quý vị tham dự Mạn Đà La Tỳ Lô Giá Na là nơi tập trung năng lực tâm linh của chư Phật, chư Bồ Tát để giúp chúng ta:
Thường được an vui
Không còn bệnh khổ
Chuyện ác chẳng thành
Pháp lành thành tựu
Đóng chặt cửa ác
Hiển bài Tịnh Độ
Siêu độ vong linh
Giải trừ nghiệp chướng

Ngày giờ: 25 tháng 8 năm 2019
5 giờ chiều đến 9:30 tối

Địa điểm: Platinum Ballroom
Anaheim Marriott Hotel
700 W Convention Way
Anaheim, CA 92802

Số phone liên lạc: 714-625-8966

Contact:  General Inquiries   Hạnh Tạ   714-625-8966
Updated:06-20-2019
URL:wpg.compassheart.com

Flyer: