SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Trang nhà / Giáo Pháp / Kinh Sách / Quán Âm Sám

Quán Âm Sám 觀音懺

Chính sám

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trước hết chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh Hiện Thân của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát. Như kinh có nói về ngài rằng: “Ngàn xứ ai cầu xin, ngàn nơi ngài ứng hiện.” Phẩm Phổ Môn có kệ rằng: “Cụ túc thần thông lực, quảng tu trí phương tiện, thập phương chư quốc độ, vô sát bất hiện thân,” nghĩa là: ‘bồ tát đầy đủ sức thần thông, tu rộng trí huệ phương tiện, nên trong cõi nước khắp mọi nơi, cõi nào ngài cũng hiện thân’. Hiện thân tức là nơi nào ai cần, thì mình tới đó. Hiện thân tức là đem thân này, gởi trao Phật pháp. Nơi nào có ai khổ sở, cần tới chúng con, xin nguyện tới đó, lắng nghe an ủi, rồi tùy nhân duyên, săn sóc phục vụ. Chúng con xin đổi thói xấu ích kỷ, thích bỏ bê người, thành ra tánh tốt, biết nghĩ tới người, biết làm lợi ích, biết tỏ quan hoài, biết dành thời gian phục vụ hết lòng. Đức Quán Thế Âm, biết có người cần thấy thân Phật mới đắc giác ngộ, ngài hiện thân Phật cho người ấy thấy. Nếu biết có người cần thấy thân nữ mới được cứu độ, ngài liền hiện thân nữ cho người ấy thấy. Nếu biết có người cần thấy thân em bé thì mới giải thoát, ngài liền hiện thân trẻ cho người ấy thấy. Nghĩa là đối phương có nhu cầu gì, ngài lập tức đáp ứng. Ngày nay chúng con tu học, cũng nguyện như vậy: hễ thấy những người thân thuộc, bạn bè, láng giềng, những kẻ có duyên hay chưa có duyên, hễ ai cần con, con sẽ tùy sức, xin nguyện tới giúp, đáp ứng nhu cầu của người ấy. Chúng con xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp mà con đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho tới đời nay, do không biết tu tập pháp hiện thân, không có lòng quan hoài, thiếu vị tha. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con được thuận duyên dễ dàng thành tựu công hạnh Hiện Thân. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh Hiến Thân của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát. Nơi cõi đời ô nhiễm, khi đa số ai cũng ích kỷ, chẳng biết lợi người, mà ngài hiến dâng thân mạng để phục vụ chúng sinh, thật làm chúng con cảm động vô ngần. Ngài chẳng phân biệt kỳ thị, rằng hễ ai khổ, chân thành cầu cứu, ngài liền ứng hiện cứu ngay; hễ ai mong muốn chuyện gì, ngài liền mãn nguyện họ ngay; hễ ai gặp khó, ngài liền giải cứu nguy cơ. Ngài đem thân mình hiến dâng chúng sinh, chẳng mong hồi đáp, thật quý vô song. Chúng con cúi đầu lễ lạy, nguyện xin theo học gương ngài. Xin hiến thời gian cho việc vị tha; xin hiến công sức giúp người thành tựu; xin hiến đời mình - để đem an lạc tới người xung quanh; xin hiến tinh thần -khiến người sẽ nở nụ cười trên môi; xin tạo cơ hội để người thoát khổ; xin hiến sức lực dạy người khoẻ mạnh; xin hiến tri kiến, dẫn người vào đạo; xin dâng tất cả để người giác ngộ. Kinh Hoa Nghiêm kể lại chuyện đức Thiện Tài đi viếng học một bồ tát thiện tri thức tên Bà Thi La. Ngài là một người lái thuyền, và đã thực hiện hạnh hiến thân bằng cách không ngừng đưa người từ bờ này tới bờ kia, rồi lại vận chuyển người từ bờ kia trở về bờ này. Trong quá trình như vậy ngài đã làm bạn của chúng sinh, đã dùng công việc lái thuyền đưa khách làm phương tiện, mà nội dung là cảm hóa người ngồi thuyền, vì ngài suy nghĩ như vậy: “Khi quan sát những chúng sinh bần cùng khổ sở trong cõi ta-bà này, tôi muốn làm lợi ích họ thật nhiều, nên tôi tu khổ hạnh, tùy theo sự mong ước của chúng sinh mà làm họ được mãn nguyện. Trước hết tôi dùng những việc thông thường, như lái thuyền, để làm họ vừa ý. Sau đó, tôi lại nói chân lý để họ vui vẻ mở tâm, muốn làm chuyện phước đức. Rồi tôi hướng dẫn họ vào đường trí huệ, khiến tăng trưởng sức mạnh thiện căn, phát khởi chí hướng giác ngộ, thanh lọc ý nguyện cầu giác ngộ, làm sức mạnh tình thương thêm vững chắc. Tôi lại giúp họ tu để chấm dứt sinh tử, nhưng không nhàm chán những công việc của cõi sinh tử. Tôi lại khiến họ thu nhiếp chúng sinh nhiều như nước trong biển, tu công đức rộng lớn như biển, thấu suốt biển cả chân lý, thấy hết biển cả chư Phật, nhập vào biển cả của trí huệ tối cao. Tôi ở trong vị trí của người lái thuyền này, suy nghĩ như vậy, khởi ý như vậy, và như vậy lợi ích chúng sinh.” Chỉ vì giúp người tu hành, mà bồ tát có thể hy sinh trọn đời mình, làm bất cứ công việc gì trên đời. Chúng con vô cùng hổ thẹn vì chưa học được gương hy sinh, gương hiến dâng, gương vị tha như vậy. Chúng con xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp con đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho tới đời nay, do không biết tu tập pháp hiến thân, không có lòng quan hoài, thiếu vị tha, không biết hy sinh, sợ hãi không dám hiến dâng đời mình cho công việc giúp người. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con được thuận duyên dễ dàng thành tựu công hạnh Hiến Thân. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh Nhu Thuận của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát. Nhu là mềm mỏng, dễ chịu, nhẹ nhàng, hiền dịu. Thuận thì hòa thuận, hợp tình hợp lý, trên dưới thông suốt. Nhu thuận thì rất dễ thương. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, sở dĩ bao kiếp chúng con tạo nghiệp, chịu bao đau khổ, cũng vì ích kỷ, ghen ghét, thù hằn; không biết hiền từ với mình với người, chẳng biết nhường nhịn với trên với dưới. Khi đã yêu rồi, nhất quyết chiếm hữu. Chiếm hữu không được thì giận thì tức. Chiếm hữu được rồi, bỗng thêm sợ mất, rồi sinh chấp trước, cứ giữ cứ lo. Chỉ vì chiếm hữu, vì tánh ích kỷ, mà sinh xung đột với biết bao người. Do đó nhu thuận là hạnh chuyển hóa lối sống chiếm hữu, ích kỷ, dữ dằn, cố chấp, khó thương. Nhu thuận như làn gió thoảng, thổi tan nóng giận, nghẹt thở, bức bách. Nhu thuận cũng như bình chứa, chứa đựng cam lồ, nước mát tình thương. Nhu thuận như nhạc dịu êm, đem lại hài hòa đáy lòng người nghe. Kinh dạy rằng hạnh nhu thuận là hạnh của chư bồ tát, vì các ngài không tìm lỗi chúng sinh, không sinh giận dữ ruồng rẫy chúng sinh; mà ngược lại ngài muốn kết thiện duyên, muốn làm người bạn tốt giúp chúng sinh tiến bước đường đạo. Bởi thế nhu thuận dễ thương là hạnh căn bản của đạo bồ tát. Chúng con xin thực hành tánh hiền hòa, dễ thương với những người dữ dằn, người cộc cằn thô lỗ, người đầu óc luôn suy nghĩ hắc ám, người đầy tà kiến, người đầy thành kiến, người không biết nhẫn nại, người phá giới, người thích đấu tranh, thích tìm lỗi lầm, thích làm kẻ khác đau khổ. Chúng con xin thực hành tánh hiền hòa nhu thuận với những ai thiếu tình thương, thiếu sự săn sóc, thiếu được kính trọng, thiếu được thông cảm, thiếu được giúp đỡ, thiếu thốn vật chất, thiếu hoàn cảnh thuận duyên tu hành. Chúng con vô cùng hổ thẹn xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do tánh không nhu thuận, tánh dễ ghét, thích đố kỵ, dữ dằn, ghen tuông tạo ra, từ kiếp vô thủy cho tới đời nay. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên tu tâm sửa tánh, trở nên hài hòa, nhu thuận dễ thương. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

 

                       Trang  1   2   3  4   5