SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Trang nhà / Giáo Pháp / Kinh Sách / Quán Âm Sám

Quán Âm Sám 觀音懺

Nhập sám入懺

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

Ngày nay đại chúng tụ tập về đây trong đạo tràng Quán Âm thanh tịnh này, chúng con xin vận dụng tất cả sức mạnh của lòng thành kính, lòng khát ngưỡng, niềm tin tưởng mãnh liệt vào chư Phật, bồ tát và đức Quán Âm, để thiết lập phép sám hối theo đức Quán Thế Âm.

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

Quán nghĩa là lắng nghe, là lắng nhìn, là lắng lòng. Thế là thế gian, là cõi đời. Thế Âm là tiếng nói, âm thanh, hiện trạng của cõi đời trần tục. Những âm thanh của cõi trần thì vô lượng vô biên: có lời vui lời buồn, lời khổ lời sướng, lời thật lời dối, lời đúng lời sai. Quán Thế Âm nghĩa là lắng nghe tất cả những lời ấy, mà không khởi lên ý nghĩ thích hay ghét, chê hay khen, nắm hay buông. Đức bồ tát Quán Thế Âm là vị lắng nghe lời nói từ đáy lòng của mọi chúng sinh, với tình thương và sự cảm thông, hiểu biết.  Chúng con thiết lập pháp sám này để xin ngài hãy lắng nghe tiếng nói của cõi lòng chúng con. Rằng chúng con xin ngài hãy nhiếp hộ, làm bừng dậy ánh sáng bất tận của chân tâm trong chúng con; xin ngài hãy làm cho những ai bịnh thống sẽ lành bịnh; những ai gặp khó khăn sẽ hết khó khăn; những ai có mong cầu sẽ được mãn nguyện; những ai lầm đường sẽ trở về chính đạo; những ai quên giá trị tâm linh sẽ khởi phát con đường hướng thượng khai mở; những ai thổn thức với bao đau khổ khó nhẫn chịu, sẽ tức tốc được an lạc; những ai chìm ngập trong cuộc sống vật dục sẽ thấy bờ bến thanh cao giải thoát.

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

Trước hết chúng con xin sám hối cho tội nghiệp chúng con, những kẻ có mặt trong đạo tràng này, cũng như sám hối dùm cho những chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của chúng con. Chúng con xin sám hối dùm cho những ai không thể hiện diện ở đây, cho những vị tổ tiên quá cố của chúng con, cho những chúng sinh trong cõi vô hình ở địa ngục, quỷ đói, súc sinh; cho những ai không có cơ hội, không có niềm tin vào sức mạnh của tình thương và sức mạnh của chư Phật bồ tát; cho những ai đã qua đời vì hoạnh tử, vì không làm chủ được sự ra đi; cho những vị trời, những vị thiên long trong bát bộ, cho những vị thần ở khắp vùng này; cho những người đã quá cố trong nạn lụt lội, nạn cháy rừng, nạn đất sập núi lở, nạn đói nạn khát, nạn động đất, nạn chiến tranh, đủ những nạn do thiên nhiên và nhân tạo.

Những tội nghiệp chúng con tạo ra thì nhiều vô lượng vô biên, như kinh nói: “Nếu những tội nghiệp đó có hình tướng thì chúng sẽ nhiều đến độ sẽ tràn ngập hết không gian, không có chỗ nào chứa nổi.” Kinh lại dạy rằng, chỉ một lòng thành khẩn, biết ăn năn, biết sửa đổi, thật sự nỗ lực nâng cao tầm nhìn và thay đổi lối sống cho hướng thượng, thì mọi tội lỗi, dù nặng đến đâu cũng sẽ tiêu tan, như băng tuyết gặp phải nước nóng sôi.

Sự thay đổi của tâm thái ấy trong kinh thường gọi là phát bồ đề tâm, hoặc phát khởi chí hướng tiến hóa tâm linh. Đức bồ tát khắp nơi từ xưa tới nay phát tâm bồ đề là vì các ngài muốn cảm hóa, khiến chúng sinh hài hòa an lạc; vì muốn trừ hết mọi thứ khổ đau của chúng sinh; vì muốn đem vô vàn niềm vui tới chúng sinh; vì muốn soi sáng hết mọi tối tăm ngu dốt trong lòng chúng sinh; vì muốn cho lại chúng sinh trí huệ quang minh; vì muốn cung kính cúng dường chư Phật; vì muốn đúng như lời dạy, thực hành giáo pháp, làm Phật hoan hỉ; vì muốn thấy sắc thân tướng hảo của chư Phật; vì muốn nhập vào trí huệ rộng lớn vô biên của chư Phật; vì muốn hiển hiện sức mạnh, lòng vô uý của chư Phật, do đó chư bồ tát phát tâm bồ đề. Bởi thế chúng con xin cúi đầu cung kính lễ lạy đức đại từ đại bi quảng đại linh cảm, Quán Thế Âm bồ tát, chúng con xin từ nay thay đổi tầm nhìn, từ nay hướng tới giác ngộ tâm linh, từ nay mở lòng vị tha, tu theo công hạnh cứu người của đức Quán Thế Âm, để đem an lạc tới tất cả chúng sinh. Xin ngài rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con đây có thể dễ dàng phát bồ đề tâm. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ!

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

                       Trang  1   2   3  4   5