SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Radio Khai TâmRadio Khai Tâm được phát thanh trên các băng tầng sau đây:

Vùng / Area Ngày trong tuần Gìờ  Làn Sóng / Đài
Orange County, CA Thứ Tư 9 PM Little Saigon Radio/ 1480 AM
hoặc online
www.radiohaingoai.com
San Jose, CA Thứ Năm 8 PM KVVN / 1430 AM
Dallas, Texas Thứ Tư 8:30 PM Dallas Vietnamese Radio
  Thứ Bảy 11 AM Dallas Vietnamese Radio
Orlando, Florida Thứ Tư 9 PM Saigon Radio
Washington DC, MD Thứ Hai 9 PM Việt Nam Hải Ngoại hoặc
www.radiohaingoai.com
Houston, Texas Thứ Hai 2:30 PM Little Saigon Radio / 1520 AM