SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Đóng Góp
Trang nhà / Contribute / Đóng Góp
$125 $75
$50 $25
Other
Tôi muốn cúng dường số tiền trên:
một lần
hàng năm
hàng tháng
hàng tuần

Cúng Dường

Như các cơ sở thiện nguyện khác, Hội TBPS sinh hoạt nhờ vào sự đóng góp của quý vị hảo tâm.  Đa số các hoạt động của Hội được tổ chức miễn phí hoặc chỉ có chi phí tối thiểu.  Tất cả mọi thành viên đều là những người tình nguyện đóng góp với tấm lòng tha thiết muốn phục vụ tha nhân. 
Nhờ vào sự giúp đỡ của quý vị, Hội có thể tiếp tục sứ mạng phục vụ tha nhân.  Xin quý vị vui lòng hỗ trợ Hội TBPS trong công cuộc giáo dục, tạo môi trường giúp cho mỗi cá nhân chuyển hóa và cải tiến cho được toàn vẹn hơn về các mặt: thân, tâm và linh tánh.
Nếu quý vị muốn gởi check thì xin viết check cho “Compassionate Service Society” hoặc “CSS” và gởi về địa chỉ:
12135 Brookhurst St. Unit A, Garden Grove, CA 92840.Tất cả mọi đóng góp đều được trừ thuế theo luật định.
CSS là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3) với Tax ID 95-4846700

Donation Form
Index / Contribute / Donation Form
$125 $75
$50 $25
Other
Please make this as:
One time donation
Weekly
Yearly

Donation

Your Donation will help us bring health, hope and healing to the community. If you prefer to make check donation, please make check payable to "Compassionate Service Society" or C.S.Sand mail it to:
12135 Brookhurst St. unit A
Garden Grove, CA 92840
Your donations are tax-deductible as allowed by law.
We are a US 501(c)(3) non-profit organization with tax ID 95-4846700