SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Tin tức
Trang nhà / SInh Hoạt / Tin tức / News

Thuyết Pháp: Cầu An và Cầu Siêu là gì?


Kính mời quý vị tham dự buổi thuyết pháp của Thầy Hằng Trường.

Thời Gian: 19 Tháng 8 năm 2018
3pm - 5:30pm

Địa điểm: CompaSS Center
420 S. Brookhurst St.
Anaheim, CA 92804
Contact:  General Inquiries   Hạnh Tạ   714-625-8966
Updated:08-09-2018

Flyer: