SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Tin tức
Trang nhà / SInh Hoạt / Tin tức / News

Lớp thiền


2 Lớp thiền sẽ được tổ chức tại trung tâm CompaSS vào tháng này:

1) Sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 11 giờ.
Lớp bắt đầu từ ngày 13 tháng giêng đến ngày 10 tháng 3.

2) Tối thứ ba và thứ năm từ 7 giờ đến 9 giờ.
Lớp bắt đầu từ ngày 30 tháng giêng đến ngày 13 tháng 3.

Địa điểm: 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804.

Xin mặc quần áo rộng rãi thoải mái để dễ tập thể dục và ngồi thiền.


Contact:  General Inquiries   Hanh Ta   ̃714-625-8966
Updated:01-12-2018 11:24