Chương 5

Trở về căn bản


 

Vai trò của sáu căn và tám thức
trong con đường tu chứng

Previous Chapter Previous Page Next Page *

Chương  Trang
Lời ngỏ   1
Căn bản  2
Mở đầu   3
Chương 1
Về Kinh Hoa Nghiêm
 4
Chương 2
Bồ Tát và Bồ Tát Đạo
9
Chương 3
Hội Đạo Tràng Bồ Đề
57
Chương 4
Mở rộng giáo pháp
89
Chương 5
Trở về căn bản
263
Phụ Lục 321