Bản đồ bồ tát đạo
Con đường viên mãn bồ đề tâm 
qua chín hội 

Như phần trên, ta thấy đường tu là sự phát triển tâm bồ đề cho tới chỗ cùng cực vô hạn lượng. Nhưng trong thực tế làm sao nuôi dưỡng bồ đề tâm, khiến nó phát trển, thành thục chín mùi, rồi đạt tới viên mãn? Ðức Phật dạy ta tường tận những vấn đề trên qua các bài pháp thuyết ra trong chín hội của kinh Hoa Nghiêm. Thật sự thì không phải một mình đức Phật thuyết, mà có nhiều vị đại bồ tát khác do Phật gia trì trí huệ và thần lực  để họ thay ngài thuyết pháp. Do đó chín hội thì có chín hội chủ hay thuyết pháp chủ.
Mỗi hội là một phần của bản đồ tu hành toàn diện. Mỗi giai đoạn tu hành lại phân ra mười thứ lớp nhỏ hơn. Nói một cách khác tu hành là một sự huấn luyện và tu tập vô cùng hệ thống, không tạp loạn như nhiều người nghĩ lầm: cứ ngồi thiền quán tưởng, quán niệm, quán ‘không’ một thời gian thì sẽ chứng, sẽ ngộ và giải thoát... Khi ta chẳng có bản đồ và la bàn thì mạo hiểm dấn bước chỉ mất thì giờ, đôi khi rước họa. 
Hiểu rõ then chốt của chín hội, mình sẽ hiểu rõ sự phát triển của tâm bồ đề từ phàm đến Phật. Bạn sẽ dễ dàng vận dụng nó để làm chủ vận mạng, sáng tạo cuộc sống. Nhắc lại, chín hội là:

Hội thứ nhất: là hội nói về y báo và chính báo của Như Lai. 
Hội thứ nhì là hội Thập Tín.
Hội thứ ba là hội Thập Trụ.
Hội thứ tư là hội Thập Hạnh.
Hội thứ năm là hội Thập Hồi Hướng.
Hội thứ sáu là hội Thập Ðịa.
Hội thứ bảy: là hội Thập Ðịnh.
Hội thứ tám nói về hai ngàn pháp viên dung.
Hội thứ chín là hội nhập pháp giới, viên mãn.
Bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem nội dung các pháp môn tu hành trong hội thứ nhất. Theo tinh thần của kinh, nếu thông đạt một hội, bạn sẽ hiểu hết chín hội. Hội nào đạo lý thích hợp với bạn, bạn hãy tu đạo lý trong hội ấy. Vô ngại. Nhưng mình phải thực sự công phu, khổ tu khổ luyện. Chẳng hề có chuyện tu tắt.

Như đời nay có người dạy tu trong vòng bảy ngày là có thể tức thân thành Phật, hoặc có pháp dạy trong hai ngày là đệ tử có cảm ứng, lập tức thấy Phật thấy bồ tát, khai nhãn... Thậm chí chẳng cần tu, chỉ đóng lệ phí thọ pháp là được ấn chứng cho giải thoát hoặc giác ngộ!

Previous Chapter Previous Page Next Page Next Chapter
 

 

 

Chương  Trang
Lời ngỏ   1
Căn bản  2
Mở đầu   3
Chương 1
Về Kinh Hoa Nghiêm
 4
Chương 2
Bồ Tát và Bồ Tát Đạo
9
Chương 3
Hội Đạo Tràng Bồ Đề
57
Chương 4
Mở rộng giáo pháp
89
Chương 5
Trở về căn bản
263
Phụ Lục 321